Wycena

Bio-Tech Consulting specjalizuje się w wycenach wartości niematerialnych i technologii na wczesnym etapie rozwoju. Nasi specjaliści rozumieją ryzyko technologiczne i regulacyjne oraz kluczowe wskaźniki wartości mogące wpływać na wyniki biznesowe.

Specjalizujemy się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

 • patenty i zgłoszenia patentowe,
 • know-how,
 • marki i znaki towarowe,
 • programy komputerowe,
 • zakończone projekty badawczo-rozwojowe,
 • konkretne umowy (np. umowy licencyjne).

Oferujemy także usługi wyceny udziałów spółki, a także wyceny całych spółek lub ich zorganizowanej części.

PROCES WYCENY

Wartości niematerialne są złożoną i zróżnicowaną grupą aktywów, dlatego proces wyceny i stosowane metody mogą się różnić w poszczególnych przypadkach. Niemniej jednak każdy proces wyceny przeprowadzany przez naszą firmę obejmuje następujące elementy:

 • identyfikację i definicję przedmiotu wyceny,
 • zebranie niezbędnych danych,
 • akceptację założeń wyceny przez klienta,
 • analizę zebranych informacji i przygotowanie wyceny,
 • prezentację wyników.
METODY

Wybór metody wyceny uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta i analizowanego przypadku. Nasi analitycy pracują w oparciu o:

 • podejście dochodowe – oparte na przewidywaniu przyszłego potencjalnego dochodu,
 • metodę wyceny rynkowej – oparta na historycznych wartościach sprzedaży podobnych aktywów,
 • metodę wyceny kosztów – oparta na koszcie przebudowy lub replikacji aktywów.
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • określenie wartości godziwej składnika wartości niematerialnych dla celów transakcji (sprzedaż, zakup, licencjonowanie),
 • określenie wartości godziwej składnika wartości niematerialnych w celu wsparcia decyzji inwestycyjnej,
 • określenie wartości godziwej składnika wartości niematerialnych w celu stworzenia strategii komercjalizacji i / lub biznesplanu.